Skraćeni račun dobiti i gubitka, EKOBIT

U tisućama HRK20202021△%
Ukupni prihodi20.16024.4584.29821%
Poslovni prihodi19.55824.4044.84525%
Ostali prihodi60255(548)-91%
Ukupni troškovi15.96219.8713.90924%
Troškovi prodane robe i usluga1.3611.64228121%
Troškovi osoblja12.22215.0742.85123%
Ostali poslovni troškovi2.3793.15677733%
EBITDA4.1984.5873899%
Amortizacija8631.09322927%
EBIT3.3353.4951605%
Neto financijski rezultat7343(30)-41%
Dobit/gubitak prije oporezivanja3.4083.5381304%
Porez na dobit578255(323)-56%
Dobit nakon oporezivanja2.8303.28345316%

Kratkotrajna imovina, kratkoročne obveze i obrtni kapital

U tisućama HRK31.12.2020.31.12.2021.
Kratkotrajna imovina6.3516.777
Kratkoročne obveze1.9792.352
Obrtni kapital4.3734.425
Koeficijent tekuće likvidnosti3,212,88


Neto dug

U tisućama HRK31.12.2020.31.12.2021.
Kratkoročne i dugoročne posudbe od banaka00
Novac i novčani ekvivalenti4.6523.888
Neto dug(4.652)(3.887)

Dugotrajna financijska imovina

U tisućama HRK31.12.2020.31.12.2021.
Ulaganja u vrijednosne papire769754
Dani depoziti, oročenja i slično1.9791.974
Ostala financijska imovina8180
Ukupna dugotrajna financijska imovina2.8292.808
What's your reaction?